0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene voorwaarden

   01.01.2019

   Toepasselijkheid
   1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hedgehog and Deer die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op hedgehoganddeer.nl. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
   1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

   Aanbiedingen/overeenkomsten
   2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Hedgehog and Deer dit duidelijk vermelden.
   2.2 Hedgehog and Deer zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Hedgehog and Deer niet.
   2.3 Hedgehog and deer zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
   2.4 Hedgehog and Deer is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Hedgehog and Deer de bestelling heeft geaccepteerd.

   Herroepingsrecht
   3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Hedghog and deer vermeld worden in het aanbod.
   3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
   3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Hedgehog and Deer het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

   Retour Sturen

   • Een item retour sturen kan binnen 14 dagen na ontvangst bestelling.
   • Voeg ingevuld retourformulier toe aan het pakket.
   • Voeg de factuur of kopie factuur bij de retourzending. Zo weten we waar deze vandaan komt. 
   • Artikelen dienen in de oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden, met aangehechte prijskaartjes.
   • De kosten voor de retourzending zijn voor de afzender.
   • Na ontvangst van de retourzending, controleren wij de teruggezonden artikelen en betalen wij je het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug.
   • Artikelen dienen ongedragen en onbeschadigd te zijn. De artikelen worden ook niet teruggenomen als deze gewassen zijn, er zelf een gebrek getracht is te herstellen, de gebruiksaanwijzing/gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
   • Indien de bestelling  gratis is verzonden en je wilt een deel van de bestelling retourneren waardoor het nieuwe orderbedrag uitkomt onder de gratis verzendingsgrens, dan komt de gratis
    verzending te vervallen. Dit verrekenen we met je retour.

   Prijzen en betalingen
   4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
   4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Hedgehog and Deer prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Hedgehog and Deer van belang zijn.
   4.3 Betaling dient te geschieden op een door Hedgehog and Deer aangeboden betaalwijze. Hedgehog and Deer kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Hedgehog and Deer is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Hedgehog and Deer  is bijgeschreven.
   4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Hedgehog and Deer zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
   4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Hedgehog and Deer  gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.
   4.6 Sale artikelen: stuur je artikelen uit de sale retour waardoor je recht vervalt wat betreft de korting dan wordt berekend hoeveel de kosten dan zijn en dat verschil zou moeten worden bij betaald.
   4.7 Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is word geheel de order geannuleerd en het bedrag terug gestort naar de bij ons bekende rekening.

   Levering
   5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Rock that Label het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
   5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Hedgehog and Deer niet aansprakelijk.
   5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Hedgehog and Deer  zijn vermeld. Hedgehog and Deer kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

   Eigendomsvoorbehoud
   6.1 Alle door Hedgehog and Deer geleverde producten of diensten blijven eigendom van Rock that Label totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

   Conformiteit en garanties
   7.1 Hedgehog and Deer draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
   7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Hedgehog and Deer daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Hedgehog and Deer zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Hedgehog and Deer .
   7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

   Reclames en aansprakelijkheid
   8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Rock that Label.
   8.2 Hedgehog and Deer zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
   8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Hedgehog and Deer daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Hedgehog and Deer de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

   Overmacht
   9.1 Hedgehog and Deer kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Hedgehog and Deer  heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
   9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

   Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   10.1 Op elke overeenkomst tussen Hedgehog and Deer en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
   10.2 Hedgehog and Deer en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   Hedgehog & Deer

   Paslaan 3

   7311 AH Apeldoorn

   KVK nUmmer: 736882

   BTW: NL00138066B70

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »